☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre d'un paral·lelogram

paral·lelogram

paral·lelogram A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bcostat
d1,2diagonals
haaltura
hbaltura
α1,2 angle

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 3 valors

costat

a =

costat

b =

altura

ha =

altura

hb =

diagonal

d1 =

diagonal

d2 =

angle

α1 =

angle

α2 =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

paral·lelogram

àrea
$$ A = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
perímetre
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
altura
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
angle
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonal
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X