☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός ορθογωνίου

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο d d C R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bπλευρά
dδιαγώνιος
α, βγωνία
Cπεριγεγραμμένος κύκλος
Rακτίνα (περιγεγραμμένος κύκλος)
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε δυο τιμές

πλευρά

a =

πλευρά

b =

διαγώνιος

d =

περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

R =

γωνία

α =

γωνία

β =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

εμβαδόν
$$ E = a \cdot b $$
περίμετρος
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
διαγώνιος
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ R = \frac{d}{2} $$
γωνία
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Αξιολόγηση

3,3/5 (4×)

X