☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός πολυγώνου

πολύγωνο

πολύγωνο C c R r A B C D E F G H a a a a a a a a O
aπλευρά
Cπεριγεγραμμένος κύκλος
cεγγεγραμμένος κύκλος
Rακτίνα (περιγεγραμμένος κύκλος)
rακτίνα (εγγεγραμμένος κύκλος)
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε τον αριθμό των πλευρών

αριθμός των πλευρών

ν =

Εισάγετε μια τιμή

πλευρά

a =

περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

R =

εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

r =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

πολύγωνο

ναριθμός των πλευρών
εμβαδόν
$$ E = \frac{1}{4} \nu a^2 \cot\frac{180^\circ}{\nu} $$
περίμετρος
$$ P = \nu \cdot a $$
περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{\nu}} $$
εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{\nu}} $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X