☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός ρόμβου

ρόμβος

ρόμβος c r d1 d2 O α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
aπλευρά
d1,2διαγώνιοι
hύψος
α1,2γωνία
cεγγεγραμμένος κύκλος
rακτίνα (εγγεγραμμένος κύκλος)
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε δυο τιμές

πλευρά

a =

ύψος

h =

διαγώνιος

d1 =

διαγώνιος

d2 =

περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

R =

γωνία

α1 =

γωνία

α2 =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

ρόμβος

εμβαδόν
$$ E = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
περίμετρος
$$ P = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
ύψος
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
διαγώνιος
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
γωνία
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (2×)

X