☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός τετραγώνου

τετράγωνο

τετράγωνο R C r c d d 45° A B C D a a a a O
aπλευρά
dδιαγώνιος
Cπεριγεγραμμένος κύκλος
cεγγεγραμμένος κύκλος
Rακτίνα (περιγεγραμμένος κύκλος)
rακτίνα (εγγεγραμμένος κύκλος)
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε μια τιμή

πλευρά

a =

διαγώνιος

d =

περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

R =

εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

r =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

τετράγωνο

εμβαδόν
$$ E = a \cdot a = a^2 $$
περίμετρος
$$ P = 4 \cdot a $$
διαγώνιος
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Αξιολόγηση

3,7/5 (3×)

X