☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός τριγώνου

τρίγωνο

τρίγωνο A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, cπλευρά
haύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά a
hbύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά b
hcύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά c
α, β, γγωνία

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε τρεις τιμές

πλευρά

a =

πλευρά

b =

πλευρά

c =

γωνία

α =

γωνία

β =

γωνία

γ =

ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά a

ha =

ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά b

hb =

ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά c

hc =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

τρίγωνο

εμβαδόν
$$ E = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
περίμετρος
$$ P = a + b + c $$
ύψος
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Αξιολόγηση

3,0/5 (5×)

X