☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός τραπεζίου

τραπέζιο

τραπέζιο A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dπλευρά
d1,2διαγώνιοι
hύψος
α, β, γ, δγωνία

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε τέσσερις τιμές

πλευρά

a =

πλευρά

b =

πλευρά

c =

πλευρά

d =

ύψος

h =

γωνία

α =

γωνία

β =

γωνία

γ =

γωνία

δ =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

τραπέζιο

εμβαδόν
$$ E = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
περίμετρος
$$ P = a + b + c + d $$
διαγώνιος
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
γωνία
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
ύψος
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X