☰ μενού
Calculat.org

Γραμμική εξίσωση

Αριθμομηχανή

Εισαγάγετε τις τιμές

 x +   =   x + 
+

Παράδειγμα:

 x +   =   x + 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Μαθηματικοί τύποι

$$ \boxed{ax + b = 0} $$
$$ \underline{\underline{\bullet \ a \neq 0}} $$
$$ x = -\frac{b}{a} $$
$$ \underline{\underline{\bullet \ a = 0}} $$
$$ \underline{\circ \ b = 0} $$
$$ x \in \left(-\infty,\ +\infty \right);\ x \in \mathbb{R} $$
$$ \underline{\circ \ b \neq 0} $$
$$ x = \left\{\right\} $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X