☰ μενού
Calculat.org

Τετραγωνική εξίσωση

Αριθμομηχανή

Εισαγάγετε τις τιμές

 x2 +   x +   = 
+

Παράδειγμα:

 x2 +   x +   = 
$$ x^2 - 5,3x = \frac{3}{7} $$
Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Μαθηματικοί τύποι

$$ \boxed{ax^2 + bx + c = 0} $$
$$ \underline{\underline{\bullet \ a \neq 0}} $$
$$ \boxed{D = b^2 - 4\cdot a c} $$
$$ \underline{\circ \ D \gt 0} $$
$$ x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2\cdot a} $$
$$ x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2\cdot a} $$
$$ \underline{\circ \ D = 0} $$
$$ x_1 = x_2 = \frac{-b}{2\cdot a} $$
$$ \underline{\circ \ D \lt 0} $$
$$ x = \left\{\right\} $$
$$ \underline{\underline{\bullet \ a = 0}} $$
○ γραμμική εξίσωση

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X