☰ μενού
Calculat.org

Υπολογισμός ποσοστών

Αριθμομηχανές

Πόσο είναι το x % του αριθμού y;

Παράδειγμα

Πόσο είναι το 15 % του 168;

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % του 168 είναι 25,2.

Αριθμομηχανή

 % του  είναι 
Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Τι ποσοστό είναι ο αριθμός x του αριθμού y;

Παράδειγμα

Τι ποσοτό είναι 12 της βάσης 86;

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 από 86 είναι 14,0 %.

Αριθμομηχανή

 από  είναι 
Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Αξιολόγηση

3,8/5 (63×)

X