☰ μενού
Calculat.org

Όγκος και εμβαδόν επιφανείας ενός κώνου

κώνος

κώνος r d h s O K P
rακτίνα
dδιάμετρος
hύψος
sγενέτειρα
Pπερίμετρος
Oκέντρο
Kκορυφή

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε δυο τιμές

ύψος

h =

γενέτειρα

s =

ακτίνα

r =

διάμετρος

d =

περίμετρος

P =

όγκος

V =

εμβαδόν επιφάνειας

E =

εμβαδόν βάσης

Eb =

εμβαδόν κυρτής επιφάνειας

Ek =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

κώνος

όγκος
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
εμβαδόν επιφάνειας
$$ \begin{aligned} E &= E_b + E_{k} \\ \\ E &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
εμβαδόν βάσης
$$ E_b =\pi r^2 $$
εμβαδόν κυρτής επιφάνειας
$$ E_{k} = \pi r s $$
γενέτειρα
$$ s = \sqrt{h^2 + r^2} $$
περίμετρος
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
διάμετρος
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Αξιολόγηση

4,0/5 (4×)

X