☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός ορθογωνίου τριγώνου

ορθογώνιο τρίγωνο

ορθογώνιο τρίγωνο A B C a b c hc cb ca α β
a, bκάθετος
cυποτείνουσα
hcύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά c
α, βγωνία

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε δυο τιμές

κάθετος

a =

κάθετος

b =

υποτείνουσα

c =

γωνία

α =

γωνία

β =

ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά c

hc =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

ορθογώνιο τρίγωνο

εμβαδόν
$$ E = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
περίμετρος
$$ P = a + b + c $$
Πυθαγόρειο θεώρημα
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
γωνία
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
τριγωνομετρικές συναρτήσεις
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (10×)

X