☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi của tam giác vuông

tam giác vuông

tam giác vuông A B C a b c hc cb ca α β
a, bcạnh góc vuông
ccạnh huyền
hcchiều cao trên cạnh c
α, βgóc

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 2 giá trị

cạnh góc vuông

a =

cạnh góc vuông

b =

cạnh huyền

c =

góc

α =

góc

β =

chiều cao trên cạnh c

hc =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

tam giác vuông

diện tích
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
chu vi
$$ P = a + b + c $$
định lý Pytago
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
chiều cao trên cạnh c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
góc
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
hàm lượng giác
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Xếp hạng

5,0/5 (2×)

X