☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre d'un triangle rectangle

triangle rectangle

triangle rectangle A B C a b c hc cb ca α β
a, bels catets que conformen un angle recte
chipotenusa
hcaltura
α, βangle

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 2 valors

catet

a =

catet

b =

hipotenusa

c =

angle

α =

angle

β =

altura

hc =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

triangle rectangle

àrea
$$ A = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
perímetre
$$ P = a + b + c $$
teorema de Pitàgores
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
altura
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
angle
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
funcions trigonomètriques
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Puntuació

4,0/5 (5×)

X