☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị góc

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

độ

 °

độ (DMS)

 °   '   ''

radian

rad

gon

g
Làm tròn số thập phân

Chuyển đổi đơn vị góc

$$ \begin{array}{|c|c|c|} \hline ^\circ & \rm{rad} & ^\rm{g} \\ \hline 0^\circ & 0 & 0^\rm{g} \\ \hline 90^\circ & \frac{\pi}{2} & 100^\rm{g} \\ \hline 180^\circ & \pi & 200^\rm{g} \\ \hline 270^\circ & \frac{3\pi}{2} & 300^\rm{g} \\ \hline 360^\circ & 2\pi & 400^\rm{g} \\ \hline \end{array} $$
$$ \begin{array}{|c|c|c|} \hline ^\circ & ' & '' \\ \hline 1 & 60 & 3~600 \\ \hline \frac{1}{60} & 1 & 60 \\ \hline \frac{1}{3~600} & \frac{1}{60} & 1 \\ \hline \end{array} $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X