☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích hình trụ

hình trụ tròn

hình trụ tròn r d h O O' P
rbán kính
dđường kính
Pchu vi
hchiều cao
O, O'tâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 2 giá trị

chiều cao

h =

bán kính

r =

đường kính

d =

chu vi

P =

thể tích

V =

diện tích

S =

diện tích đáy

Sd =

diện tích xung quanh

Sxq =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình trụ tròn

thể tích
$$ V = \pi r^2 h $$
diện tích
$$ \begin{aligned} S &= 2 \cdot S_d + S_{xq} \\ \\ S &= 2 \cdot \pi r(r + h) \end{aligned} $$
diện tích đáy
$$ S_d = \pi r^2 $$
diện tích xung quanh
$$ S_{xq} = 2 \cdot \pi r h $$
chu vi
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
đường kính
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Xếp hạng

4,4/5 (14×)

X