☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi hình thoi

hình thoi

hình thoi c r d1 d2 O α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
acạnh
d1,2đường chéo
hchiều cao
α1,2góc
cđường tròn nội tiếp
rbán kính (đường tròn nội tiếp)
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 2 giá trị

cạnh

a =

chiều cao

h =

đường chéo

d1 =

đường chéo

d2 =

đường tròn ngoại tiếp (bán kính)

R =

góc

α1 =

góc

α2 =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình thoi

diện tích
$$ S = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
chu vi
$$ P = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
chiều cao
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
đường chéo
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
góc
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
đường tròn nội tiếp (bán kính)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X