☰ menu
Calculat.org

Hệ phương trình tuyến tính

Bảng tính

Hãy đưa ra biến số

 x +   y +   = 
 x +   y +   = 
+

Ví dụ:

 x +   y +   = 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Làm tròn số thập phân

Xếp hạng

3,2/5 (54×)

X