☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích hình cầu

hình cầu

hình cầu d r O P
rbán kính
dđường kính
Pchu vi
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 1 giá trị

bán kính

r =

đường kính

d =

chu vi

P =

thể tích

V =

diện tích

S =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình cầu

thể tích
$$ V = \frac{4}{3} \pi r^3 $$
diện tích
$$ S = 4 \cdot \pi r^2 $$
chu vi
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
đường kính
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X