☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi hình vuông

hình vuông

hình vuông R C r c d d 45° A B C D a a a a O
acạnh
dđường chéo
Cđường tròn ngoại tiếp
cđường tròn nội tiếp
Rbán kính (đường tròn ngoại tiếp)
rbán kính (đường tròn nội tiếp)
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 1 giá trị

cạnh

a =

đường chéo

d =

đường tròn ngoại tiếp (bán kính)

R =

đường tròn nội tiếp (bán kính)

r =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình vuông

diện tích
$$ S = a \cdot a = a^2 $$
chu vi
$$ P = 4 \cdot a $$
đường chéo
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
đường tròn ngoại tiếp (bán kính)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
đường tròn nội tiếp (bán kính)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X