☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi hình chữ nhật

hình chữ nhật

hình chữ nhật d d C R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bcạnh
dđường chéo
α, βgóc
Cđường tròn ngoại tiếp
Rbán kính (đường tròn ngoại tiếp)
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 2 giá trị

cạnh

a =

cạnh

b =

đường chéo

d =

đường tròn ngoại tiếp (bán kính)

R =

góc

α =

góc

β =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình chữ nhật

diện tích
$$ S = a \cdot b $$
chu vi
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
đường chéo
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
đường tròn ngoại tiếp (bán kính)
$$ R = \frac{d}{2} $$
góc
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X