☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị đo thể tích

Bảng tính

Hãy đưa ra thể tích và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

milimét khối (mm³)

xentimét khối (cm³)

đêximét khối (dm³)

mét khối (m³)

millilít (ml)

centilít (cl)

decilít (dl)

lít (l)

hectalít (hl)

Đơn vị của Anh (“Imperial”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Đơn vị của Mỹ (chất lỏng – “U.S. wet”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Đơn vị của Mỹ (chất rắn – “U.S. dry”)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Xếp hạng

3,5/5 (4×)

X