☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích khối lập phương

hình lập phương

hình lập phương a a a D d
acạnh
Dđường chéo
dđường chéo mặt bên

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 1 giá trị

cạnh

a =

đường chéo

D =

đường chéo mặt bên

d =

thể tích

V =

diện tích

S =

diện tích đáy

Sd =

diện tích xung quanh

Sxq =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình lập phương

thể tích
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
diện tích
$$ S = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
diện tích đáy
$$ S_d = a^2 $$
diện tích xung quanh
$$ S_{xq} = 4 \cdot a^2 $$
đường chéo
$$ D = a\sqrt{3} $$
đường chéo mặt bên
$$ d = a\sqrt{2} $$

Xếp hạng

3,7/5 (3×)

X