☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi của đa giác

đa giác đều

đa giác đều C c R r A B C D E F G H a a a a a a a a O
acạnh
Cđường tròn ngoại tiếp
cđường tròn nội tiếp
Rbán kính (đường tròn ngoại tiếp)
rbán kính (đường tròn nội tiếp)
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy viết số cạnh

số cạnh

n =

Hãy đưa ra 1 giá trị

cạnh

a =

đường tròn ngoại tiếp (bán kính)

R =

đường tròn nội tiếp (bán kính)

r =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

đa giác đều

nsố cạnh
diện tích
$$ S = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
chu vi
$$ P = n \cdot a $$
đường tròn ngoại tiếp (bán kính)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
đường tròn nội tiếp (bán kính)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Xếp hạng

5,0/5 (2×)

X