☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích hình nón

hình nón

hình nón r d h l O S' P
rbán kính
dđường kính
hchiều cao
lđường sinh
Pchu vi
Otâm
S'đỉnh

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 2 giá trị

chiều cao

h =

đường sinh

l =

bán kính

r =

đường kính

d =

chu vi

P =

thể tích

V =

diện tích

S =

diện tích đáy

Sd =

diện tích xung quanh

Sxq =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình nón

thể tích
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
diện tích
$$ \begin{aligned} S &= S_d + S_{xq} \\ \\ S &= \pi r(r + l) \end{aligned} $$
diện tích đáy
$$ S_d =\pi r^2 $$
diện tích xung quanh
$$ S_{xq} = \pi r l $$
đường sinh
$$ l = \sqrt{h^2 + r^2} $$
chu vi
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
đường kính
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Xếp hạng

4,0/5 (6×)

X