☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi hình tròn

đường tròn

đường tròn d r O c (O, r)
rbán kính
dđường kính
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 1 giá trị

bán kính

r =

đường kính

d =

diện tích

S =

chu vi

C =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

đường tròn

diện tích
$$ S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} $$
chu vi
$$ C = 2 \cdot \pi r = \pi d $$
đường kính
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Xếp hạng

4,5/5 (8×)

X