☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi ngũ giác

ngũ giác đều

ngũ giác đều C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
acạnh
Cđường tròn ngoại tiếp
cđường tròn nội tiếp
Rbán kính (đường tròn ngoại tiếp)
rbán kính (đường tròn nội tiếp)
Otâm

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 1 giá trị

cạnh

a =

đường tròn ngoại tiếp (bán kính)

R =

đường tròn nội tiếp (bán kính)

r =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

ngũ giác đều

diện tích
$$ S = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
chu vi
$$ P = 5 \cdot a $$
đường tròn ngoại tiếp (bán kính)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
đường tròn nội tiếp (bán kính)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X