☰ menu
Calculat.org

Phương trình bậc hai

Bảng tính

Hãy đưa ra biến số

 x2 +   x +   = 
+

Ví dụ:

 x2 +   x +   = 
$$ x^2 - 5,3x = \frac{3}{7} $$
Làm tròn số thập phân

Các công thức

$$ \boxed{ax^2 + bx + c = 0} $$
$$ \underline{\underline{\bullet \ a \neq 0}} $$
$$ \boxed{D = b^2 - 4\cdot a c} $$
$$ \underline{\circ \ D \gt 0} $$
$$ x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2\cdot a} $$
$$ x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2\cdot a} $$
$$ \underline{\circ \ D = 0} $$
$$ x_1 = x_2 = \frac{-b}{2\cdot a} $$
$$ \underline{\circ \ D \lt 0} $$
$$ x = \left\{\right\} $$
$$ \underline{\underline{\bullet \ a = 0}} $$
○ phương trình tuyến tính

Xếp hạng

3,7/5 (10×)

X