☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng

Bảng tính

Hãy đưa ra khối lượng và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

micrôgam (μg)

miligram (mg)

gam (g)

đêcagam (dag)

kilôgam (kg)

tạ (q)

tấn (t)

kilôtấn (kt)

mêgatấn (Mt)

Đơn vị của Anh (“short”)

grain (gr)

dram (dr)

ounce (oz)

pound (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tấn (short ton) (T)

Đơn vị của Mỹ (“long”)

grain (gr)

dram (dr)

ounce (oz)

pound (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tấn (long ton) (T)

Đơn vị của “troy”

pennyweight (dwt)

troy ounce (tr oz)

pound (tr lb)

Xếp hạng

3,5/5 (6×)

X