☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi của tam giác

tam giác

tam giác A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, ccạnh
hachiều cao trên cạnh a
hbchiều cao trên cạnh b
hcchiều cao trên cạnh c
α, β, γgóc

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 3 giá trị

cạnh

a =

cạnh

b =

cạnh

c =

góc

α =

góc

β =

góc

γ =

chiều cao trên cạnh a

ha =

chiều cao trên cạnh b

hb =

chiều cao trên cạnh c

hc =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

tam giác

diện tích
$$ S = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
chu vi
$$ P = a + b + c $$
chiều cao
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Xếp hạng

5,0/5 (4×)

X