☰ menu
Calculat.org

Định lý Pytago

định lý Pytago

định lý Pytago A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bcạnh góc vuông
ccạnh huyền
Sdiện tích

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 2 giá trị

cạnh góc vuông

a =

cạnh góc vuông

b =

cạnh huyền

c =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

định lý Pytago
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
cạnh góc vuông
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
cạnh góc vuông
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
cạnh huyền
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Xếp hạng

3,9/5 (7×)

X