☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích hình chóp

hình chóp

hình chóp h ha s α1 α2 R r O S' a a
acạnh
hchiều cao
hatrung đoạn
scạnh bên
α1,2góc
Rbán kính (đường tròn ngoại tiếp)
rbán kính (đường tròn nội tiếp)
Otâm
S'đỉnh

Bảng tính

Đơn vị

Hãy viết số cạnh

số cạnh

n =

Hãy đưa ra 2 giá trị

cạnh

a =

chiều cao

h =

cạnh bên

s =

trung đoạn

ha =

góc

α1 =

góc

α2 =

đường tròn ngoại tiếp (bán kính)

R =

đường tròn nội tiếp (bán kính)

r =

thể tích

V =

diện tích

S =

diện tích đáy

Sd =

diện tích xung quanh

Sxq =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình chóp

nsố cạnh
thể tích
$$ V = \frac{1}{3} S_d \cdot h $$
diện tích
$$ S = S_d + S_{xq} $$
diện tích đáy
$$ \begin{aligned} &S_d = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ S_d = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ S_d = a^2 \end{aligned} $$
diện tích xung quanh
$$ S_{xq} = \frac{n a h_a}{2} $$
cạnh bên
$$ \begin{aligned} s &= \frac{h}{\sin\alpha_1} \\ \\ s &= \sqrt{h^2 + R^2} \\ \\ s &= \sqrt{h_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
trung đoạn
$$ \begin{aligned} h_a &= \frac{h}{\sin\alpha_2} \\ \\ h_a &= \sqrt{h^2 + r^2} \\ \\ h_a &= \sqrt{l^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
đường tròn ngoại tiếp (bán kính)
$$ \begin{aligned} &R = \frac{a}{2\cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ R = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ R = \frac{a}{\sqrt{2}} \end{aligned} $$
đường tròn nội tiếp (bán kính)
$$ \begin{aligned} &r = \frac{a}{2\cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ r = \frac{\sqrt{3}}{6}a \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ r = \frac{a}{2} \end{aligned} $$

Xếp hạng

5,0/5 (2×)

X