☰ menu
Calculat.org

Tiêu thụ nhiên liệu

Bảng tính

Hãy đưa ra khoảng cách

 km
 tính thêm đường quay về

Hãy đưa ra mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe

Hãy đưa ra giá xăng hoặc dầu

 ₫/ℓ

Tiêu thụ nhiên liệu

Sự tiêu thụ
(ℓ)
Giá
()
x km
1 km

Xếp hạng

5,0/5 (3×)

X