☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật

hình hộp chữ nhật

hình hộp chữ nhật a b c D dab dac dbc
a, b, ccạnh
Dđường chéo
dab, ac, bcđường chéo mặt bên

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 3 giá trị

cạnh

a =

cạnh

b =

cạnh

c =

đường chéo

D =

đường chéo mặt bên

dab =

đường chéo mặt bên

dac =

đường chéo mặt bên

dbc =

thể tích

V =

diện tích

S =

diện tích đáy

Sd =

diện tích xung quanh

Sxq =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình hộp chữ nhật

thể tích
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
diện tích
$$ S = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
diện tích đáy
$$ S_d = a \cdot b $$
diện tích xung quanh
$$ S_{xq} = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
đường chéo
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
đường chéo mặt bên
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Xếp hạng

4,1/5 (8×)

X