☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi của hình bình hành

hình bình hành

hình bình hành A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bcạnh
d1,2đường chéo
hachiều cao trên cạnh a
hbchiều cao trên cạnh b
α1,2 góc

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 3 giá trị

cạnh

a =

cạnh

b =

chiều cao trên cạnh a

ha =

chiều cao trên cạnh b

hb =

đường chéo

d1 =

đường chéo

d2 =

góc

α1 =

góc

α2 =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình bình hành

diện tích
$$ S = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
chu vi
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
chiều cao
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
góc
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
đường chéo
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X