☰ menu
Calculat.org

Thể tích và diện tích lăng kính

hình lăng trụ

hình lăng trụ h a a a
acạnh
hchiều cao

Bảng tính

Đơn vị

Hãy viết số cạnh

số cạnh

n =

Hãy đưa ra 2 giá trị

cạnh

a =

chiều cao

h =

thể tích

V =

diện tích

S =

diện tích đáy

Sd =

diện tích xung quanh

Sxq =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình lăng trụ

nsố cạnh
thể tích
$$ V = S_d \cdot h $$
diện tích
$$ S = 2 \cdot S_d + S_{xq} $$
diện tích đáy
$$ \begin{aligned} &S_d = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ S_d = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ S_d = a^2 \end{aligned} $$
diện tích xung quanh
$$ S_{xq} = n a h $$

Xếp hạng

2,3/5 (3×)

X