☰ menu
Calculat.org

Tính phần trăm

Các bảng tính

x % của số y là bao nhiêu?

Ví dụ

15 % của 168 là bao nhiêu?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % của 168 là 25,2.

Bảng tính

 % của  là 
Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

x là bao nhiêu phần trăm của y?

Ví dụ

12 là bao nhiêu phần trăm của 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 của 86 là 14,0 %.

Bảng tính

 của  là 
Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Xếp hạng

3,9/5 (478×)

X