☰ menu
Calculat.org

Diện tích và chu vi hình thang

hình thang

hình thang A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dcạnh
d1,2đường chéo
hchiều cao
α, β, γ, δgóc

Bảng tính

Đơn vị

Hãy đưa ra 4 giá trị

cạnh

a =

cạnh

b =

cạnh

c =

cạnh

d =

chiều cao

h =

góc

α =

góc

β =

góc

γ =

góc

δ =

diện tích

S =

chu vi

P =

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Trình tự tính toán

Các công thức

hình thang

diện tích
$$ S = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
chu vi
$$ P = a + b + c + d $$
đường chéo
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
góc
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
chiều cao
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Xếp hạng

2,8/5 (5×)

X