☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị đo năng lượng

Bảng tính

Hãy đưa ra năng lượng và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

jun (J)

kilôjun (kJ)

mêgajun (MJ)

gigajun (GJ)

calo (cal)

kilôcalo (kcal)

kilôwatt giờ (kWh)

mêgawatt giờ (MWh)

Xếp hạng

3,3/5 (3×)

X