☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị áp suất

Bảng tính

Hãy đưa ra áp suất và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

pascal (Pa)

héctôpascal (hPa)

kilôpascal (kPa)

mêgapascal (MPa)

bar (bar)

átmốtphe tiêu chuẩn (atm)

torr (mmHg)

Xếp hạng

4,0/5 (5×)

X