☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të peshës

Makina llogaritëse

Jepni peshën dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Njësi metrike

mikrogrami (μg)

miligrami (mg)

grami (g)

dekagrami (dag)

kilogrami (kg)

cent metrik (q)

tonelata (t)

kilotonelata (kt)

megatonelata (Mt)

Njësi Britanike („short“)

grain (gr)

dram (dr)

ounce (oz)

pound (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

short ton (T)

Njësi Amerikane („long“)

grain (gr)

dram (dr)

uounce (oz)

pound (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

long ton (T)

Njësi „troy“

pennyweight (dwt)

troy ounce (tr oz)

pound (tr lb)

Vlerësim

3,5/5 (2×)