☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të vëllimit

Makina llogaritëse

Jepni vëllimin dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Njësi metrike

milimetër kub (mm³)

centimetër kub (cm³)

decimetër kub (dm³)

metër kub (m³)

mililitri (ml)

centilitri (cl)

decilitri (dl)

litri (l)

hektolitri (hl)

Njësi Britanike („Imperial“)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Njësi Amerikane (lëngje – „U.S. wet“)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Njësi Amerikane (substanca të ngurta – „U.S. dry“)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Vlerësim

4,4/5 (5×)