☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të sipërfaqes

Makina llogaritëse

Jepni sipërfaqen dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Njësi metrike

milimetër katror (mm²)

centimetër katror (cm²)

decimetër katror (dm²)

metër katror (m²)

ar (a)

hektar (ha)

kilometër katror (km²)

Njësi Anglo-Amerikane

inç katrorë (sq in)

kembë katrorë (sq ft)

jarde katrorë (sq yd)

akra (acre)

milje katrorë (sq mi)

Vlerësim

5,0/5 (1×)