☰ menu
Calculat.org

Llogaritja e përqindjes

Makinat llogaritëse

Sa është x % i një numri y?

Shembull

Sa është 15 % i 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % i 168 është 25,2.

Makina llogaritëse

 % i  është 
Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Sa përqind e një numri x është y?

Shembull

Sa përqind e 12 është 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 nga 86 është 14,0 %.

Makina llogaritëse

 nga  është 
Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Vlerësim

4,4/5 (187×)