☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre del triangle

triangle

triangle A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, ccostat
haaltura
hbaltura
hcaltura
α, β, γangle

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 3 valors

costat

a =

costat

b =

costat

c =

angle

α =

angle

β =

angle

γ =

altura

ha =

altura

hb =

altura

hc =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

triangle

àrea
$$ A = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
perímetre
$$ P = a + b + c $$
altura
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X